Skip to main content

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I LIČNIH PODATAKA

JGL d.d. štiti lična prava svakog pojedinca čije podatke obrađuje uključujući zaposlene, klijente, dobavljače i ostale ugovorne partnere, zainteresovane strane itd. bez obzira na način ili metode kojima se do takvih ličnih podataka došlo. Zbog toga je JGL d.d. definisao sigurnosne standarde za obradu, čuvanje i prenos ličnih podataka kako bi se osigurala adekvatna zaštita ličnih podataka i prava svih ispitanika.

JGL d.d. prikuplja i obrađuje lične podatke zakonito, pošteno i transparentno, u skladu sa važećim propisima.

Podaci koji su prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe će se prikupljati isključivo u onom opsegu u kojem je to neophodno i obrađivati na način koji je u skladu sa tim svrhama. Prikupljeni podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu prikupljanja i nakon ispunjenja svrhe će se obrisati.

Svi zaposleni u kompaniji JGL d.d. su upoznati sa uslovima poverljivosti podataka i mogu ih obrađivati samo oni koji su ovlašćeni za obradu određenih podataka i ne smeju ih učiniti dostupnim bilo kojem neovlašćenom licu. Neovlašćenim licima se smatraju i zaposleni kojima pristup tim podacima nije neophodan za ispunjenje radnih obveza.

PRIKUPLJANJE I KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA KORISNIKA

Ovim uslovima se uređuje način prikupljanja, čuvanja i korišćenja ličnih podataka korisnika internet stranica i odnosi se isključivo na podatke prikupljene iz mrežnih izvora koji sadrže vezu do ovih stranica i isključuje prikupljanje ličnih podataka iz bilo kojih drugih izvora. Koristeći ove internet stranice pristajete na prikupljanje i korišćenje ličnih podataka korisnika u skladu sa navedenim uslovima. Korisnici su dalje saglasni da JGL d.d. može prema sopstvenom nahođenju bez prethodne najave izmeniti, preinačiti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ove uslove zaštite ličnih podataka. Sve promene će biti objavljene na ovim internet stranicama kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati sa vrstom ličnih podataka koji se prikupljaju, načinom korišćenja i uslovima pod kojima se ovi podaci mogu pružiti na uvid.

Naše uslove zaštite ličnih podataka jednostavno je pronaći jer se nalaze na početnoj stranici, a stranica je povezana i sa svim mestima unutar veb stranica gde se prikupljaju lični podaci korisnika. Gde god je potrebno, na mestima prikupljanja podataka, nalaze se dodatna objašnjenja o svrsi prikupljanja i korišćenja ličnih podataka. Ovim uslovima i dodatnim objašnjenjima uređuje se način korišćenja ličnih podataka koje korisnici dobrovoljno ustupaju kad pristupaju ovim stranicama.

Za potrebe ovih uslova pod pojmom „lični podatak” se smatra svaki podatak – ime i prezime, e-adresa, IP adresa i sl. – na osnovu kojeg se može identifikovati korisnik. JGL d.d. po pravilu ne obrađuje lične podatke bez odobrenja korisnika. Međutim, JGL d.d. zadržava pravo da u vanrednim situacijama sprovede dodatnu obradu podataka u meri u kojoj je to dozvoljeno ili propisano zakonom, odnosno kao deo pravnog postupka ili krivične istrage. U nastavku je detaljno opisano kako se i kada prikupljaju lični podaci korisnika.

Za pristup većini naših usluga nije potrebna nikakva prijava/registracija pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, za pristup nekim uslugama je potrebna prijava/registracija. Prilikom prijave potrebno je popuniti određena polja (neka se obavezno popunjavaju, a druga po želji). Ako korisnik u takvim situacijama odluči da uskrati lične podatke koji se traže, neće moći da pristupi traženim stranicama, a JGL d.d. neće moći da odgovori na njegov upit/zahtev. Lični podaci se obrađuju isključivo u svrhe u koje se prikupljaju i o kojima se korisnik obaveštava i daje svoj pristanak u trenutku prikupljanja podataka. Na primer, JGL d.d. može da prikuplja i koristi lične podatke korisnika u svrhe informisanja o proizvodima i uslugama, slanja promotivnih poruka o drugim proizvodima i uslugama koje bi korisnika mogle zanimati, i u svrhe komunikacije sa korisnicima.

Lični podaci se čuvaju u skladu sa važećim zakonskim propisima i brišu se čim se ispuni svrha za koju se prikupljaju.

Izričito izjavljujemo da JGL d.d. neće prodavati, deliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovim uslovima, ustupiti lične podatke korisnika trećim licima. Lični podaci korisnika povremeno će se davati trećim licima koje se iznajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za JGL d.d. ili u vezi sa drugim poslovnim delatnostima kompanije JGL d.d. za dalju obradu, čija je svrha podudarna sa prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, kao što je isporuka usluga korisnicima, analiza usluga ili tehnička podrška. Ti davaoci usluga se ugovorno obavezuju da će koristiti lične podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati lične podatke trećim licima, niti će ih ustupati trećim licima osim u slučaju kada to nalažu zakonom propisani uslovi. U slučaju ustupanja ličnih podataka korisnika trećim licima, JGL d.d. će preduzeti sve potrebne mere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljani.

Prikupljeni lični podaci mogu se ustupiti trećim licima u još dva slučaja: 1) ako se poslovna delatnost firme koja upravlja ovim internet stranicama i ličnim podacima korisnika sačuvanim na njima proda, dodeli ili prenese trećim licima, u kojem su slučaju kupac, pravni sledbenik ili lice na koje se prenosi poslovanje obavezni postupati sa ličnim podacima u skladu sa ovim uslovima; 2) zbog zakonom propisanih uslova, sudskog naloga ili zahteva državnih tela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu pravnog postupka ili krivične istrage.

Korisnik ima pravo da proveri da li su njegovi podaci sačuvani na ovim internet stranicama ažurirani i tačni. Korisnik takođe ima pravo da zatraži da se obustavi isporuka svih obaveštenja i poruka na njegovu adresu i da se svi prikupljeni podaci izbrišu. Želite li da ostvarite to pravo, pošaljite elektronsku poruku na adresu osobni-podaci@jgl.hr. U poruci navedite adresu stranice na kojoj ste dali svoje lične podatke i označite koje podatke želite da ispravite, osvežite ili obrišete. Po prijemu zahteva za brisanjem ličnih podataka, Vaši podaci će biti izbrisani u odgovarajućem roku. Takođe, na Vaš zahtev ćemo Vas u odgovarajućem roku obavestiti da li smo i koje smo Vaše lične podatke prikupili tokom Vaših poseta našoj internet stranici. Zahtevi za brisanjem podataka podležu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izveštavanje i dokumentovanje ličnih podataka.

Za zaštitu sigurnosti i poverljivosti ličnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a podaci su zaštićeni i lozinkama. Tokom obrade
koristimo sve potrebne mere za zaštitu ličnih podataka od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, prenosa, izmene ili uništenja, kao i sve potrebne sigurnosne mere kako bismo lične podatke zaštitili od navedenih opasnosti.

JGL d.d. može da prikuplja i obrađuje anonimne podatke o pristupu svojim internet stranicama i pretragama koje vrše posetioci. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhe poboljšanja sačuvanih sadržaja, odnosno za prikupljanje zbirnih statističkih podataka o posetiocima u svrhe internog istraživanja tržišta. U tu svrhu internet stranice kompanije JGL d.d. koriste kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj adresi e-pošte i nazivu domena (npr. „bigmail.com” sa adrese e-pošte john@bigmail.com) i datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš mrežni server ne mogu da se koriste za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju server veb stranica šalje korisničkom pretraživaču i čuva na hard disku korisničkog računara. Kolačići ne oštećuju računar. Korisnička podešavanja pretraživača mogu se urediti tako da pretraživač obavesti korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može da odluči da li da ih prihvati ili ne. JGL d.d. može povremeno iznajmiti treće lice za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom članu, u tom slučaju treća lica preuzimaju obaveze opisane u članu 3. JGL d.d. može povremeno koristiti i mrežne kodove (tj. digitalne slike poznate i kao akcijski kod, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i GIF slike 1×1) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih firmi za oglašavanje. Ti mrežni kodovi se postavljaju na mrežne oglase / reklame koji dovode korisnike na internet stranice kompanije JGL d.d.. Ti mrežni kodovi se koriste za brojanje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o efikasnosti naših promotivnih kampanja (uključujući brojanje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i mrežnih kodova koje se postavljaju na korisnikov računar i trećih lica koji su naši partneri u oglašavanju mogu prikupljati anonimne, zbirne statističke podatke o posetiocima koji su pristupili drugim stranicama. Izričito izjavljujemo da JGL d.d. neće koristiti kolačiće i mrežne kodove u svrhe prikupljanja ličnih podataka koji mogu poslužiti za direktnu identifikaciju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, adrese e-pošte ili telefonski brojevi. Za dodatne informacije o mrežnim kodovima i kolačićima koji se koriste za mrežno oglašavanje, odnosno u cilju odustajanja od ciljanog mrežnog oglašavanja, posetite internet stranicu Network Advertising Initiative.

Koristimo uslugu Google Analytics u svrhe racionalizacije naših internet stranica: (i) optimizacijom prometa interneta, tj. poseta internet stranici kompanije i prelazaka na druge internet stranice koje su deo našeg poslovnog sistema i, po potrebi, (ii) objedinjavanjem sadržaja i optimizacijom veb-stranica. Google Analytics je usluga koju pruža Google Inc. Google, a koja obuhvata detaljne statističke podatke o posetama veb-stranicama i mestima sa kojih su im korisnici pristupili i meri rezultate konverzije i prodaje. Uz pomoć kolačića koji su sačuvani na vašem računaru, Google Analytics analizira na koji način korisnici koriste naše internet stranice.

Na podatke o korišćenju naših internet stranica koji se skupljaju uz pomoć kolačića, uključujući i vašu IP adresu, primenjuju se algoritmi koji garantuju anonimnost korisnika, a podaci se šalju na Googleove servere u SAD-u. Više informacija o tome na koji se način skriva IP adresa potražite ovde. Google će za nas izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć kolačića sa ciljem ocenjivanja načina korišćenja i sastavljanja izveštaja o aktivnostima na našim internet stranicama tako da će nam te izveštaje isporučiti kako bismo mogli da ih analiziramo. Google ima pravo da prosledi ove podatke trećim licima u skladu sa zakonskim obavezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea sprovodi treće lice. Ni u kom slučaju Google neće spajati niti povezivati vašu IP adresu sa drugim podacima sa kojima raspolaže. U postavkama vašeg internet pretraživača možete onemogućiti preuzimanje i čuvanje kolačića. Za to koristite dodatak za internet pretraživač koji možete preuzeti ovde. Uzmite u obzir da u tom slučaju nećete moći da koristite sve funkcije koje su dostupne na našim internet stranicama. Korišćenjem naših internet stranica dajete svoje odobrenje da Google prikuplja i obrađuje vaše lične podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe.

Većina usluga dostupnih na internet stranicama kompanije JGL d.d. namenjena je licima starijim od 18 godina. Lica koje traže informacije o lekovima za primenu kod dece moraju biti
starija od 18 godina. Bez prethodnog odobrenja roditelja ili staratelja nećemo svesno prikupljati, koristiti niti deliti lične podatke lica mlađih od 18 godina. Roditelje ćemo 1) obavestiti o vrsti ličnih podataka koji se prikupljaju od lica mlađih od 18 godina i 2) ponuditi im mogućnost opoziva saglasnosti za prikupljanje, korišćenje i ustupanje ličnih podataka njihove dece trećim licima. JGL d.d. se strogo pridržava svih zakonskih propisa o zaštiti maloletnika.

Ako imate pitanja ili pritužbi u vezi sa ovim uslovima zaštite ličnih podataka ili biste nam hteli uputiti komentare i predloge za poboljšanje, obratite nam se elektronskom porukom na adresu jgl@jgl.hr ili osobni-podaci@jgl.hr.